Kvalitet och miljö

Som ett ledande företag inom entereprenad ser vi det som vår uppgift att inte påverka vår gemensamma natur på ett negativt sätt.

Att tillhöra den exklusiva skara som är certifierade i enlighet med ISO9001 respektive ISO14001 innebär ett kontinuerligt miljöarbete vi är stolta över. Genom tydliga riktlinjer och miljöanpassade investeringar i modern teknik gör vi en betydande insats för att minska vår negativa inverkan på miljön.

För att säkerställa kvalitet på service, leveranssäkerhet, funktion och pris genomför vi regelbundna kundundersökningar. Kvalitets- och miljöfrågor är därmed en stor del av vårt utvecklingsarbete.


Miljö- och kvalitetspolicy.

  • Vi ska leverera tjänster som uppfyller våra kunders krav med hög leveranssäkerhet, korta ledtider och minsta möjliga miljöpåverkan
  • Vår kunniga och engagerade personal fortbildas kontinuerligt för att öka kompetensen och skapa förutsättningar för ett bra miljöarbete tillsammans och utifrån vår verksamhet
  • Vi ska ständigt göra förbättringar genom att skapa mätbara kvalitets- och miljömål som regelbundet följs upp
  • Vi förebygger föroreningar genom att använda fordon, utrustning och produkter som tillsammans med vår kunskap ger minsta möjliga miljöpåverkan
  • Vårt mål är att med stor egen fordons/maskinpark skapa flexibla, långsiktiga kundrelationer med hög och jämn kvalitet på våra tjänster.
  • Vi skall följa miljölagar och andra krav som ställs på oss samt i praktiken tillämpa och använda våra kunskaper om miljön och vår egen miljöpåverkan
  • Ladda hem vår kvalitets- och miljöpolicy.

Vi kan påverka.

Vår tid präglas av klimatförändringar och reducerade tillgångar av naturresurser. Vi hanterar i vår verksamhet en del farligt avfall, och har regler för hur detta ska tas om hand.

Vi har inte möjlighet att förändra världen själva, hur mycket vi än källsorterar. Men vi kan hoppas att andra aktörer följer efter och påverkas positivt av vår satsning på miljön.

Om vi agerar tillsammans kan vi nämligen åstadkomma så mycket mer än vad vi kan själva. Vi hoppas på striktare regelverk i fråga om miljö och naturresurser.

En del av de ramverk vi följer är ISO14001 samt ISO9001. Vi uppdaterar oss ständigt i BASTAs rekommendationer för giftfritt byggande.